Chamavensommerfest

Sa27MaiGanzen TagChamavensommerfest(Ganzen Tag: Samstag)(GMT+02:00) Schwarzer Weg 5, 26215 Metjendorf

Zeit

Ganzen Tag (Samstag)(GMT+02:00)

Örtlichkeit

Chamavenkneipe

Schwarzer Weg 5, 26215 Metjendorf